Viktig information!


Gudmundssons har sedan 2021 ingått i koncernen Infralogistics, under september 2023 så flyttades Gudmundssons ekonomiavdelning till konernnivå där all betalning och slutfakturering sker. I och med förändringen gällande leverantörsfakturor så krävs det att ni som leverantör följer som steg som krävs för att få fakturorna betalda. Inom koncernen så finns det flertalet bolag, där alla leverantörsfakturorna går till samma ekonomiavdelning. Om inte rätt projektnummer och beställarens referens anges så vet inte ekonomiavdenlning vilket av bolagen och projekt som ska ha fakturan.

Om rätt fakturauppgifter angetts och ni inte fått betalt, vänligen ta kontakt.

Fakturera Gudmundssons
För att ni som leverantör ska få fakturorna betalda så krävs det att samtliga fakturor skickas med rätt fakturauppgifter enligt nedan:

Leverantörsuppgift:
• Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
• Fullständigt företagsnamn
• Organisationsnummer
• Momsregistreringsnummer
• Kontaktuppgift
• Bank och /eller Plusgiro
• Uppgift om F-skatt

Fakturauppgifter:
• Projektnummer och projektnamn (består alltid av 7–8 tecken 3xxx-xxx, endast ett projekt per faktura)
• Leveransadress
• Vår referens
• Betalningsvillkor 30 dagar
• Förfallodatum (betalning förfaller 30 dagar efter mottagande om intet annat överenskommit)

Innan fakturering:
• Skall giltiga certifikat och underlag enligt undertecknat avtal vara oss till handa.
• Om projektet kräver skall en prestationsbunden betalningsplan lämnas in 2 veckor innan arbetet påbörjas och skall godkännas innan fakturering.

Övrigt:
• Ofullständiga eller felaktiga fakturor kommer att returneras utan åtgärd. Dröjsmålsräntor (enligt räntelag, om inte annat avtalats vid ingång av avtal) accepteras inte på fakturor som returneras på grund av ovanstående nämnda brister.
• Ni som leverantör/underentreprenör äger inte rätt att överlåta fordran på Gudmundssons till factoringföretag eller någon annan, utan skriftlig godkännande från oss.
• Omvänd skattskyldighet i enlighet med 1 kap 2§ p 4 b mervärdeskattelagen omfattas Gudmundssons av den omvända skattskyldigheten vid köp av byggtjänster. Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om vilka tjänster som omfattas.

Underlag för fakturering:
• Erforderligt underlag skall bifogas med fakturan. Det kan vara dagbok, tidssedel, följesedel, faktura eller dyl. Det ska alltid tydligt framgå vem, vilket projektnummer och vad som har utförts samt vara skriftligt godkänt av platsledning/kund.
• Digital fakturering är att föredra i PDF, eller e-faktura. Max en faktura per mail med tillhörande bilagor (följesedlar mm) allt i SAMMA FIL som fakturan, med fakturan på sidan 1.

Kontakt

Gudmundssons Kross & Åkeri AB
Västra Långstrand 169 A
780 91 Sälen


Kontakt

Telefon
0280-48 11 55
E-post
evelina@gudmundssons.se
​​​